Corpuscuit

A CO-WIKI wikiből

Tartalom

Copyright-al
War.png

Szerző: Molnár Ferenc

CC.Corpuscuit

Elő gondolatok

A korpuszkularizmus (a test-elmélet ) rendszere több egymást kiegészítő és kiépítő részletének egyike az „ismeret elméleti kiterjedés” fogalma,modellje és meghatározása.

Az ismeret, a kozmológiai alapnyelv és a gondolkodási rendszertan,az antropológiai (ember típusú fajok) az alapvető biofizikai (élővilág) valamint a mesterséges intelligencia (álmodozás) és a kogitológia általános alap eleme. Amit az „információ” fogalmán értenek és használatos azt csak a föníciai tudomány -ban lehet értelmezni a korpuszkularizmusban csak és kizáróan ismeret fogalmat használunk az ismeret rendszerelméletét a corpuscuit foglalja magába és az ad keretet annak tartalmi,formai,geometriai (kiterjedésbeli) valamint minőségi és egyéb meghatározóiban a teljes rendszert a gondolkodás .mint ismert kezelés aktívumával és -ból építve fel. A korpuszkularizmus,rendszer elmélet az összetett rendszerek általános kozmológiai és egyedi (elemi) működésére. (Közvetlen kiegészítése az Anti-korpuszkularizmus amelyet az Etacs műhely veszi fel kidolgozási programjába.(Lásd:Ott.))

Névadása

Gyűjtő nevén a „korpuszkuit” latinizálva : corpus-cuit. A corpus = test, fogalma: az ismeret,elemi és aktív viselkedése folytán a gondolat és jeladás egymást kiegészítő összeszerveződései olyan értelmi és felfogási állapotokba képesek alakulni amelyek önálló test, cella, formációkat adhatnak ki. Hordozói a fogalom,kifejezés,mondat,szólás,előadás,prédikáció,párbeszéd,monológ, elmélet, tézis, szabály, vagy logikai egység így jellegzetesen cella, sejt, szerv, és szervezet, testi alakzatot és működést kell hogy jelentsen tehát, az ismeret alapvetően és szervezetileg is test és testépítő elem. Az ige esetünkben értelmezhetetlen mert sem a cselekvés, a fogalom,a képzet,vagy a jelentés nem alkalmas a fenti folyamatokra csak és kizáróan az ismert annak dinamikus tartalmi egysége,ezért a

cor -(szív) =aktívum, corpus – (test)=szervezet , cognito -(ismeret)=tudás , qui -(hogy)=elv , cogito -(terv)=gondolkodás latinizált kifejezések választott nyelvi és használati formája.

A CORPUSCUIT jelentése összetett és elhatároló. Főképpen a föníciai tudomány kaotikus fogalom kezeléseitől.

  • Így a corpuscuit az aktív, szervezett építő tudás, amely elvek szerint az mint összetett rendszer gondolkodik és önmagára is visszahat.
  • Ez alapján feltételezhető hogy az ego (ön-felismert tudat) alapvetően egyfajta corpuscuit .

Tehát, a corpuscuit, cc. attól függően,hogy ismeret halmaz,tudás,adat,gondolkodási az elv,eszme vagy jel csoport,esetleg algoritmus,vagy software rendszer rajzolódik fel/értelmezett. Azok kiterjedésbeli,értelmezésbeli,minőségi és rangsor jellegű ábrázolása lesz és modellezi az adott területet. Így az adott cc. Lehet egyfajta állapot ábra,periódusos rendszer és kutatási rendszerezési eszköz a gondolat és fogalom képzet és adat,ismeret és megnyilvánulás kogitológiai meghatározásaira.

Elvi támpontok

A korpuszkularizmus kozmológiája azon alapfelfogásból indul ki, hogy a világ mindenség ködbe vesző megismerhetetlensége alkotja és tartalmazza az összetett rendszereket és azon belül a (kötötten) korpuszkuláris földi élet hordozóit,valamint a feltételezett anti-korpuszkuláris összetett rendszerekre (Etacs) utaló sejtések elméleti felfogását, amelyek „Istenek”és/vagy azt meghaladó különleges és az emberi minőségeket is kozmológiai méretekben meghaladó extremitások sokaságából áll/hat. Tehát gondolkodhatunk róluk,de nem részei fizikai világunknak.

Így, az emberi spekuláció és gondolkodási erőfeszítések arra terelik felismeréseinket,hogy a közvetlen közeli univerzumunk,amelyben a számunkra érzékelhető objektumok,jelenségek mutatkoznak,egy konstruált,kísérleti,gyakorló,változata a kozmológiai megjelenéseknek és azok egyik sajátos kezdetleges változata. Kísérleti állapot ?

A hangsúly a kísérleti állapoton van.

Teljesen mindegy hogy milyen a folytatás, az emberi értelem jelen típusú változatának bevezetése,magára hagyása és bizonyos értelmi,érzelmi,cselekvési keretek között nem egyéb,mint a korpuszkuláris kialakulások tömeges előidézései között egy és azok egymásra hatásaiból keletkező bonyolult következmények, megnyilvánulások/bekövetkezések kialakítják egy tipikusan földi változatot. Az esetleges földön kívüli sokaságból ide tévedő korpuszkuláris változatok bennünket meghaladó,ostobaságban és gonosz önzésben felülmúlva ténykedhetnek. Smmi képp nem valami jóságos szentek,sem nem határtalan bölcsek

A mindenhatóságok Dőlt szövegtesznek ránk.

Nem vagyunk sem kiválasztottak sem kedvezményezettek.

A mindenhatói kutatás" cél eleme a sejt és azok között a manó-mikró-organizmusok,mondjuk a korpuszkularizmusban. Azok vezérelnek és hatnak minden élőlény korpuszaiban.

Azok által keltet kiválasztódásokat, szubjektív kozmológiai történéseket tolmácsolják a materialisták véletlennek a Darwinisták evolúciónak az Isten hívők "Isteni szándéknak" a sci-fi rajongók "földönkívüliek" beavatkozásainak.

Tehát az elme,esetünkben egy önálló korpuszkula-ként alkotja meg sajátos gondolatait,összefüggés és reláció rendszereit,elméleteit és a tudásnak nevezett elvgyűjteményeit,tudományos törvényeit önmagáról és a szubjektív univerzumról.

Minden gondolkodó ember a saját határai között alkothatja meg az elvek adott változatait. A rendszerezésekre,nem az ember hivatott megfelelni,mert a hatások és következmények egyedül arra irányulnak,hogy a korpuszkuláris gondolat kezelés át tud e váltani az anti-korpuszkuláris minőségekre/kiterjedésekre. Erre tendál az eszme fejlődés ?(- ha van ilyen ) Nem valószínű. Az adatok szerint semmilyen formában nem történt pozitív változás napjainkig az ember történeti viselkedése és szellemi alkotásai alapján megismerhető változatokban.Tehát nincs.

Nos, - kísérlet a korpuszkularitás és ami velünk történt/történik. Ugyan akkor nem mindegy,hogy milyen formában és alapokról elemezzük,értelmezzük és enyhítjük negatív következményeit.

Az élet (korpuszkuláris) értelme

Az lehet az egyetlen értelme/célja az élet,élővilág,korpuszkuláris összetett rendszerek létezésének és működéseinek,hogy az elme corpuscuit-ja szembesüljön a megismerhető szubjektív univerzum corpuscuit-jával,de nem föníciaival hanem a korpuszkuláris változattal

A tökéletes világ rejtve előttünk,mert abból hatnak ránk az objektív univerzum feltételei és válnak az embernek szubjektív univerzum felfogásává.

A CorpusCuit meghatározása a fentiek tükrében:

Az ismeretek, a gondolat alapján fogalom alkotó viszonylatokat és értelmi kapcsolatokat hordoznak/alakíthatnak.

Ezen kapcsolatok és viszonylatok az ember esetében döntően vonalas (lineáris) előadásban (beszéd,írás,) formájában keletkeznek. Ugyanakkor a geometria és a számítás technikai képalkotás elvezethet bennünket a több kiterjedésű ismeret fogalmak felvetéseihez is. Azok minőségi és hierarchikus érték alapú besorolásaihoz is.

Így, a cc. első megközelítésben az ismeret, mint vonalas/mező/tér - szerű megjelenítése az alap

A gondolat lineáris,az értelmezés/mérlegelés amely ugyan akkor lehet aszimmetrikus,vagy szimmetrikus. (lásd ott.)

Az földi élővilág erősen aszimmetrikusan kezeli a beérkező ismereteket. A szimmetrikus mérlegelő gondolat kezelés lehet,elemző független vagy, elemző elkötelezett.

Feltételezések

Így keletkeznek azon képzetes eszmék amelyek ideológiai és/vagy cselekvési mozgalmakat képesek a korpuszkuláris ember viselkedésében elkötelezetten megteremteni. Ezek mozgalmakat alkotva és konspiratív az eszme részelemeket kialakítva,társadalmi méretű bűnözésbe alakulnak át. (Elméletileg, aszimmetrikus elkötelezettség mentes elemzés a zsilip kamra ahonnan az út vezethet az Etacs felé.) Oldalaink címszavai,tudatosan és nyersen előrendezett cc. Nem azonos egy alaposan kiszerkesztett aszi-szi. horizonttal. Többnyire csak az irodalmi,történelmi,nyelvészeti, politikai,közéleti előadások egymástól elkülönülő foltjainak felvetései.


Minta egy corpuscuit mátrixra

http://corpuscuit.us

Cogitology

Az Etacs iroda szűrőin átáramló és a magyar konzervatív nemzeti korpusz nézőpontjaiból történő válogatás messze nem adja ki a teljes spektrum valódi és gazdag értékeit,minőségi csúcs termékeit a negatív, semleges és a pozitív értékrendekről. Jelzés értékű és modellmutató eszköz a http://corpuscuit.us . Kialakítása és fejlesztése folyamatos és egyre gazdagodó ismeret forrásként, a társadalmi közösség és az egyén gondolkodási indulataiban megtalálható kísérletezés, útkeresés internetes követő munkaterülete, a maga szerény lehetőségeivel. Belső tartalmi felosztása,címszavai,gyűjtő elvei megkérdőjelezhetőek,de feltétlen jó szándékú a mérlegelés elkötelezettségmentes idealizmusával.

Ha,valaha is kialakulhat egy Etacs típusú eszmerendszer,akkor az abból táplálkozó oktatás,ismeret/tudomány elmélet,nyelv és cc. rendszerek minden részletében átfogalmazzák az emberiség esendő korpuszkularizmusát. De ettől még igen messze járunk. Tudatossá kell tenni: Nem vagyunk egyedül,de nagyon magányosak vagyunk az egy s´ mást megosztó aszim-. és az elkötelezett szim-. gondolkodások zavaros, tört/hülye beszédei/előadásai következtében a társadalom történeti spirál mozgása monotonnak tűnik.

Rendszerezés (Vázlat)

Téma készlet:

A corpuscuit geometriája

A CC. kordináta helyei

  • A valóság (fizikai világ) részének ismeretei vagy a képzelet (gondolati részlet)által alkotott ismeretek pl: A beszéd mint gondolati forma|tört /hülye beszédek,alap mű,

A CC. viszonya a valósághoz

  • Az ismeretek kapcsolat, vagy reláció szerű rendszer. Pl: logikai kapcsolat,mesterséges kapcsolat.


F.k. Molnár Ferenc