eg
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara
CC.Blogg CC.Blogg MEDIA MEDIA CorpusCuitWiki CorpusCuitWiki Home Home
Értelem kutatás (Vázlat)      Mi az értelem (é.), értelmes lény? (Kozmológiai értelemben minden értelmes, mert valamilyen teremtés értelmi eredménye. Jelen esetben az élő lények értelmét vizsgáljuk.) Nos, az elme oldaláról vizsgálva, annak azon működése, amikor is az ismeretek felhalmozása nyomán, az olyan spekulatív műveletekre alkalmas, amely az adott agy kiemelt minőségi működésére utal. Nem igazán nagy követelmény, de arra rámutat, hogy az értelem hierarchikus, tehát a kozmológiai alaprendbe illik. A gondolat és gondolkodás, mint érzet még nem értelem. Az értelmes gondolkodás csak jelző, de nem jelent értelmes eredményt. Az é. összetett többkiterjedésű kötési rendszer, hálózat és csomópontok, gráfja/fraktálja/klasztere/Vp.- a/felhője…stb. Az é. tehát magába foglalja az felfogást, megértést, mérlegelést, belátást, figyelmet, …és soksok egyéb gondolattal, gondolkodással összefüggő művelet sort. Nem is érthetjük meg az é. fogalmi lényegét, ha nem határozzuk meg annak alap értékét és állapotát.Igy tehát az é. skálája a teremtett világ fizikai működése és annak szabály rendszere az, amely az értelmi összefüggéseket, mint ismeret halmaz tárja elénk. Abból értelmezhető és abból származik. A fizikai világ értelmes. Értelmek felépítésére alkalmas az érzékelés, a fizikai és biológiai objektumok minden viszonylatában. Az értelmek alkotják meg a valóság egybefüggő létezéseit és azokról keletkező észleléseket, gondolatokat, leírásokat. Az értelem ellenpontja az értelmetlen. Azok összessége az értelmetlenség. Az értelmetlen. összetett többkiterjedésű kötési rendszer, hálózat és csomópontok, gráfja/fraktálja/klasztere/Vp.-a/felhője…stb. mint az értelmes fogalmi társa. Az átjárás az é. és az é.tlen között fájdalom mentes az ember számára, bár sejti/érzi annak észszerűtlen és bizarr voltát, életben tartja és felhasználja konspiratív céljaira. Lásd, különböző fantaziálások, (irodalom, vers) bűvészkedés, mágia, pszeudó- tudományok, hazugságok, csalások, szemfényvesztések …stb. (Lasd: Hülye beszéd(írás)) Az ismeretek tehát a felismerések, azok fogalmi rendjei és magyarázatai fokozatosan olyan értelmi hálózatot alkotnak, amelynek vezérlő aktívuma az össze/össze nem függések sorozata. Az, hogy ezeket a hálózatokat milyen válogatás és rendezési elvek alapján rögzítjük, már egy emberi horizontot is jelent, gondolkodási rutinok. Tehát az értelem használata összefügg az élőlény létezési lehetőségeivel annak előnyeivel és kényszereivel. Minden élőlény gondolkodik. Az é. nem gondolati elemek összeválogatása, hanem a fogalmi jelentések felfogásra alkalmas összekapcsolása. Két kavics a vízparton létezésében és fizikai valóságában rengetek értelmi hálózatot jelent, de csak egy értelmi átváltó rendszer alapján kerülhetnek azok napvilágra. Az emberi elme a lényeglátásra van kihegyezve. Viszont az egyéni lényeg meghatározó, tehát a legrövidebb út elve alapján az emberi nézőpontok állandó mozgásban vannak, és hamar behuzalozzák lekötik az adott lény értelmi kapcsolási mintáit. Innentől elválik az értelem használata különböző ágakra. Értelmi kötelék a létezésben     Az értelem haszon, hasznossági kötöttségben van, mert az élőlény része a kozmológiai viszonyoknak és abban az energiák, a termodinamikai törvényeinek alárendelve, helyzetbe hozzák, azaz előny, befolyás, hatami szerkezeteket kényszerítenek rá. Tehát az értelen semmilyen oldalról nem független, nem önálló. Az emberi lét élettani és közösségi kapcsolatban áll a fizikai világgal, annak függvényében él. Az é. ezért ezektől a háttér állapotoktól nem mentesihető. Az igy létrejövő értelmi működés ugyanakkor vissza hat a minőségi viszonyokra, tehát attól függően. hogy alanyunk mennyire kiszolgáltatott fog torzulni/változni értelmi horizontja, és annak értéke. Az értelem tudat teremtő      A korpuszkularizmus lényege és egyetemes jelenségéről beszélünk. Az agysejtek, a központi idegrendszer sajátos dolgozói összműködésükben a test (korpusz)ideghálózatain keresztül a fizikai valóságot tekintik az első szűrőnek. Az itt megvalósuló elemzés és mérlegelés hatásai folyamatosan követik az értelem lépcsőin a következtetések építményét. Az igy kialakuló ön-szemlélet/ismeret/értékelés…stb. és előnybe helyezés egy erős kombinatív/stratégiai/taktikai/manipulatív- konspirációra változtatja minden közvetlen és közvetett ismeret és kiértékelési adatot. Ez értelem fejlesztő, de minőségét rendkívül lerontja az erős biofizikai és más függőségek. A tudat emberi háza, az értelem élménye alapján és lelkes/lelkes kiépülésében egyre összetettebbé módosul, majd rögzül bizonyos formációk mentén. Az én tudat folyamatos, de az értelem hiányos. Nem lehet mindent felfogni, megérteni, belátni, elfogadni...stb. Az értelemhez köthető közösségi szerepek és viselkedések. A társadalmi szervezet (korpusz) követi a kozmológiai alapelveket. Teszi ezt az őt felépítő értelmes lények indulatai alapján és azok pedig a sejt alapú korpuszok kötödéseire vonatkoztatva. Az igy kialakult korpuszkuláció az értelem jelenségét munkamegosztásra készteti. A tagozódás, rangsor, önműködően kialakul, majd szerveződik és nivellálódva arányaiban és mennyiségileg a működés szolgálatába áll. Ez nem megy egyszerűen az ember esetében, mert az értelme – ami, ez esetben a előny hierarchia építő versenyében döntő – ad és vesz el a pozíciók elfoglalásakor.Ki a nyertes és ki a vesztes? Az értelmüket jól hasznosító vagy a kozmológiai  alaptörvényekhez jól igazodó közösségi elemek? A történelmi adatok és következtetések azt mutatják, hogy egyik sem.Miután az értelem időigényes és a fizikai valóság nem kedvez a rossz reflexeknek – hátrányos. az értelem mentes viselkedés a kozmológiai alaptörvényekhez – „halálosan” hátrányos. Tehát az értelem olyan kedvező tudati állapot amire érdemes oda figyelni. De, természetesen ezt a konspiratív ember (homo conspirativus) már régen tudja, ezért alapból végzi az értelem zavaró, szűkítő, megsemmisítő tevékenységét.  Az értelem hierarchiái       A sok zavaros és rosszul besorolható kifejezés és fogalom az értelemre, ami egyben az értelmes embert is meghatározná, mutatja, hogy itt nincs minden rendben. A beavatkozás az nevelésen/oktatáson keresztül a közösségi besorolások, elismerések, társadalmi osztályok, irányíók, vezérek, főnökök, befolyásos hatalmi pozíciók…változatos formáiban kerülnek felosztásra. Minél nagyobb egy rendszer (társadalmi korpusz) annál rejtettebb az őt konspiráló paraziták kiléte. Igy belátható, hogy a legrejtetteb maga a teremtő, amely a legnagyobb konspiratív parazita – rajtunk, ha korpuszkuláris fenomén, vagy abszolút nem az, mert anti-korpuszkuláris (ETACS.) ami valószínűbbnek látszik. Néhány kategória az értelem, értelmiség, értelmes ember meghatározására a hagyományos értelmezések szerint: (magyarul) Értelmes, okos, intelligens, zseniális, eszes, furfangos, fineszes, ravasz, agyafúrt tanult, iskolázott, tapasztalt, gyakorlott, gyors észjárású/felfogású, megértő, tudó, tudós, …stb. Ezeket a kifejezéseket a köznyelv össze-vissza használja szubjektív módon aránytalanul/mérhetetlenül. Azután itt vannak az auktoritáshoz köthető értelmi magaslatok: Szülő, tanitó, mester, író, művész, pap, táltos, mágus, varázsló, orvos, ügyvéd, bíró, előadó, fő/vezető/mester/irányitó, hivatalnok, …adminisztratív/katonai/tudományos/vallási/politikai besorolások …stb. Mindezek egy természetes hierarchia elemi, de erős befolyással bírnak az adott terület konspirátorai a nem természetes rangsorok kialakítására, igy egy zavaros –mint amilyen a világunk – hierarchia keletkezik. Kinek jó ez? Természetesen a konspiratív parazitáknak. A harc –(örökös) – mindig a hatalom és befolyás irányában dúl. Minden szinten és minden határvonal mentén. Nincsenek győztesek, csak túlélők.A vesztes, az ember értelmi kibontakozása és a gondolkodás összeesküvés mentes munkába állitás.Nincs az a szervező eszme és erő, amely ellen tudna állni ennek a destruktív hatásnak.Az auktoritás, egyben ragadozó. szellemi húsevő. Az értelem ezért harci támadó eszköz és vért védelmi erőd lehet. A természeti/társadalmi viszonyok jó előre figyelmeztetnek bennünket, hogy az erő és a értelem, mint szellemi párja csúcsragadozókat, alfa hímeket, „metoo” feminista nőstényeket, konspiratív bölcseket, hitvallási dogmákat, pártokráciákat, szómágusokat, mint elpusztíthatatlan emberi parazitákat növesztenek a tömegek közé/fölé. Pusztán autokratikus értelmükkel. egyetlen puska lövés nélkül. Molnár Ferenc 2018-08-16
· · · · · · · · · ·